Thanh niên số hưởng được chịch cả mẹ lẫn con trong buổi đầu ra mắt