Sửa đường ống nước ,rồi thông bím luôn cho em chủ nhà dễ dãi