Cô nhân viên phục vụ kính cận bị khách hàng đóng lút cán